تکنولوژی توليد پراکنده در ایران

دلایل رويکرد به منابع توليد پراکنده در ایران

دلايل زير کاربرد توليد پراکنده در ایران و توليد همزمان (Cogeneration) را در کشور ما براي مصارف معمولي و عمومي توجيه مي کند:

١- کاربرد واحدهاي کوچک توسط مصرف کنندگان، صنعت برق را عملا بتدريج خصوصي مي کند و

اين خصوصي سازي از اهداف دولت و وزارت نيرو مي باشد و از سرمايه گذاري ملي در زمينه توليد مي کاهد.

٢- نصب توليد پراکنده در پايدار نگه داشتن ولتاژ، اصلاح قدرت راکتيو، تزريق قدرت اکتيو و حفظ

فرکانس و نهايتا بهبود کيفيت برق شبکه تأثير مثبت دارد.


آشنایی با رویکرد تکنولوژی تولید پراکنده در جهان 


٣- آزادسازي تجهيزات فراواني که به دليل مصرف پيک شبکه، الزاما اضافه نصب شده و بعضا

چندين برابر مصرف اوقات عادي شبکه سرمايه گذاري شده است.

٤- نصب توليد پراکنده در محل هاي مصرف، جابه جايي انرژي الکتريکي را در کل شبکه متناسب با قدرت نصب شده کاهش مي دهد، در نتيجه تعويض هادي ها، کابل ها و ساير تجهيزات، خصوصا در شبکه توزيع کاهش مي يابد.

٥- با توجه به نياز بيست سال آينده کشور به بيش از ٧٠ هزار مگاوات مصرف پيک و در نظر گرفتن ضريب ذخيره توليد، بر مبناي گزارش مقدماتي صنعت برق ايران در سال ١٤٠٠ بيش از ٩٠ هزار مگاوات قابل توليد در نيروگاه ها ميزان سرمايه گذاري بالاي ٢٠ ميليارد دلار خواهد بود. هرچه بتوان اين سرمايه گذاري را از طريق واحدهاي DG توسط مصرف کنندگان تأمين کرد، مي توان از خروج ارز ناشي از فروش سرمايه هاي ملي ممانعت کرده و براي خيل عظيم جوانان جوياي کار ايجاد اشتغال نمود.