دلایل رویکرد تکنولوژی تولید پراکنده را بشناسید !

علل رويکرد به منابع توليد پراکنده چیست ؟ 

عواملي مانند تجديد ساختار صنعت برق، نياز به افزايش ظرفيت سيستم و پيشرفت تکنولوژي ها به طور همزمان، پايه و اساس معرفي تکنولوژی توليد پراکنده مي باشند .

در ساختار قديم صنعت برق در کشورهاي پيشرفته و وضعيت موجود بسياري از کشورها، وظايف توليد، انتقال و توزيع توان بر عهده شرکت هاي برق مجتمع (VIU) بود. افزايش ميزان تقاضاي توان در چند سال اخير، در بسياري از کشورها موجب شد که اين شرکت ها نتوانند به صورت مؤثر، جوابگوي اين ميزان تقاضاي زياد باشند.

در نتيجه خاموشي، قطع برق و معيوب شدن تجهيزات و… در بسياري از کشورها، به ويژه ايالات متحده صورت گرفت و به تبع آن قيمت ها در دوره هاي پيک به شدت بالا رفت.

اين در حالي بود که همراه با رشد اقتصادي کشورها که منجر به افزايش ميزان انرژي مورد نياز آن ها بود، مسأله کيفيت توان و قابليت اطمينان آن نيز اهميت پيدا نمود.


مزیت های تولید پراکنده 


علاوه بر اين، بحران نفت در سال ١٩٧٣ موجب شد که بسياري از کشورهايي که در صنعت خود به سوخت هاي فسيلي وابسته بودند، در پي يافتن جايگزيني مناسب براي اين سوخت ها باشند.

همچنين با افزايش آگاهي عمومي در مورد مسائل زيست محيطي، يافتن جايگزيني مناسب براي سوخت هاي فسيلي اهميت بيشتري پيدا کرد. مطالعات انجام شده نشان مي دهد که انرژي هاي تجديدپذير شامل انرژي خورشيد، باد، آب، بيوماس، زمين گرمايي و… که از نظر زيست محيطي مناسب بوده، مي توانند جايگزين مناسبي براي سوخت هاي فسيلي باشند.

 

عوامل به کارگیری تکنولوژی تولید پراکنده

عوامل محرک فراواني باعث افزايش تمايل به کارگيري تکنولوژی توليد پراکنده شده است که به طور کلي اين عوامل را مي توان در پنج گروه به شرح زير تقسيم بندي نمود:

١- پيشرفت هاي صنعتي چشمگير در ساخت و بکارگيري تکنولوژي هاي مرتبط

٢- محدوديت ها موجود در احداث خطوط انتقال نيرو

٣- ورود بحث بازار برق و مسائل مرتبط با آن در سيستم قدرت

٤- افزايش تقاضاي مشترکين براي سرويس با قابليت اطمينان بالا

٥- حساسيت بالا در خصوص آلودگي هاي محيط زيست