كاربرد مولدهای پراكنده

مولد پراکنده
از اين مولدها مي‌توان در حالتهاي زير بهره برداري كرد: كاربرد مولدهای پراكنده 1) Combined Head & Power (also cold) 2) Standby Power 3) Peak – Shaving 4) Grid Support 5) Stand Alone در ذيل به شرح مختصري از هر كدام مي پردازيم: - (BCHP) CHP در بيست سال گذشته بالغ بر 50000 MW واحد توليدي CHP ساخته شده راه اندازي شده است. اين مولدها انرژي حرارتي فراواني را پس از انجام مراحل تبديل سوخت به انرژي الكتريكي، ايجاد مي كند. استفاده از اين نوع مولدها از سال 1978 توسط كميته بهره‌وري بصورت گسترد...
بیشتر