كاربرد مولدهای پراكنده

از اين مولدها مي‌توان در حالتهاي زير بهره برداري كرد:

كاربرد مولدهای پراكنده

1) Combined Head & Power (also cold)

2) Standby Power

3) Peak – Shaving

4) Grid Support

5) Stand Alone

در ذيل به شرح مختصري از هر كدام مي پردازيم:

– (BCHP) CHP

در بيست سال گذشته بالغ بر 50000 MW واحد توليدي CHP ساخته شده راه اندازي شده است.

اين مولدها انرژي حرارتي فراواني را پس از انجام مراحل تبديل سوخت به انرژي الكتريكي، ايجاد مي كند. استفاده از اين نوع مولدها از سال 1978 توسط كميته بهره‌وري بصورت گسترده اي آغاز شده است.

افزايش راندمان در اين سيستمها باعث مصرف بهينه سوخت و انرژي شده است. علاوه بر آن مزاياي استفاده از آنها در حالت استفاده از گاز براي محيط اجتماعي نيز بسيار ملموس است.

– Standy Power

در محيطهايي كه نياز به تامين برق دائم حائز اهميت است از اين نوع سيستمها استفاده مي شود. بعنوان مثال در سيستمهاي آبياري، كشاورزي و صنعت، بيمارستانها، آسانسورها و… ساير مراكزي كه قطع برق موجبات صدمات و لطمات فراواني دارد، وجود اين نوع مولدها الزامي است.

در دنياي امروز بالغ بر 40000MW برق توسط اين واحدها تامين مي گردد. از طرفي دارندگان اين مولدها در ساعات پيك مي توانند مازاد توليد خويش را به شبكه تامين نمايند كه در حال حاضر با
بررسي هاي بعمل آمده مشخص شده است بطور متوسط در سال 200 ساعت برق شبكه از اين طريق در حالت پيك بار تأمين مي شود.

– Peak shaving

هزينه هاي توليد انرژي ساعت به ساعت و بر اساس ميزان درخواست و قابليت تأمين متغير است. بطور معمول دست اندركاران امر متوجه اين موضوع هستند اما مشتريان از آن بي اطلاعند. مصرف كنندگان عمده معمولاً بر اساس نسبتهاي زمان (TOU-Time of Use) و براساس شرايط طبيعي(فصل، ماه و روز) و شرايطي از قبيل اوج بار يا قطع شبكه و… هزينه پرداخت مي كنند.

بنابراين هم مصرف كنندگان و هم تامين كنندگان از سيستمهاي مولد پراكنده بايستي براي رفع اين مشكل از مولدهاي غير متمركز استفاده نمايند. مشتريان با استفاده از اين مولدها متوجه خواهند شد كه هزينه استفاده آنها در حال Peak بار بسيار كمتر خواهد شد. در نهايت بايد گفت استراتژي Peak-Shaving هم براي مصرف‌كننده و هم براي توليد كننده مفيد است.

– Grid Support

سيستم متمركز توليد انرژي شامل ژنراتور، خطوط فشار قوي، سيستمهاي انتقال و زيرمجموعه آن و محلهاي توزيع مي باشد. انتخاب مولدهای پراكنده مي‌تواند مزايايي براي سيستم و كاهش نياز به سرمايه‌گذاري براي قسمتهاي مختلف را در بر داشته باشد.

كاهش تلفات خطوط، هزينه هاي مربوط به تجهيزات و ادوات، كنترل توان راكتيو و افزايش ظرفيت خطوط و جلوگيري از هزينه تامين كه واحدهاي TD در هنگام قطع اجباري متحمل مي شوند از جمله خصوصيات اين نوع كاربرد مي باشند.

– (Grid Isolated) Stand Alone

در برخي از مناطق استفاده از اين مولدها بصورت متمركز در بخش ميتواند هزينه هاي توليد و انتقال را كاهش داده و ارزانتر از روش انتقال پاسخگوي نيازهاي مشتري باشند. اين موضوع بسته به داشتن تحليل از هر دو روش موجود مي باشد.

در هريك از كاربردهاي فوق دولت مي تواند تامين برق در ساعات خاصي با سرمايه‌گذار خصوصي وارد مذاكره شده و برق تاميني توسط اين واحدها را بطور قرارداد خريد تضميني از واحد مذكور خريداري نمايد.

از طرفي با توجه به كاهش مصرف انرژي در اين سيستم مي تواند سوبسيدها ئي نيز بصورت وام بلندمدت بدون بهره و يا خدمات مربوط به محل استقرار و وصل به شبكه را در اختيار سرمايه‌گذار و بهره بردار قرار داد.

در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان اين روند قانونمند شده است و در برخي كشورها (مانند انگلستان) در محلهائي خاص سوبسيد 80% هم براي اين مولدها لحاظ مي شود.

از كاربردهاي ديگر اين مولدهای پراكنده استفاده بعنوان مولد Renewable است كه با استفاده از زباله هاي شهري صورت مي پذيرد. و از طرفي جهت اصلاح افت ولتاژ شبكه هم مي تواند اين مولدها را در مدار (شبكه ) قرار داد.