از موتورهای گازی چه می دانید ؟

موتورهای گاز سوز
موتورهای گازی موتورهای گازی ( گاز سوز ) با سوخت گاز طبيعي جهت احتراق مخلوط سوخت و هوا در داخل سيلندر، همانند موتورهاي بنزيني از سيستم جرقه که از طريق شمع به وسيله ايجاد يک جرقه قوي در فاصله زماني معين مي باشد، عمل مي کنند. انواع سوختهاي گازي و مايعي فرار در محدوده لندفيل تا پروپان و تا بنزين مي باشند که در يک سيستم صحيح سوخت رساني و با نسبت تراکم مناسب، کار کنند. موتورهاي گاز طبيعي سوز که براي توليد الکتريسيته طراحي و ساخته مي شوند به موتورهاي ايستگاهي معروفند که 4 زمانه هستند و تا 5 مگاوات ...
بیشتر