از موتورهای گازی چه می دانید ؟

موتورهای گازی

موتورهای گازی ( گاز سوز ) با سوخت گاز طبيعي جهت احتراق مخلوط سوخت و هوا در داخل سيلندر، همانند موتورهاي بنزيني از سيستم جرقه که از طريق شمع به وسيله ايجاد يک جرقه قوي در فاصله زماني معين مي باشد، عمل مي کنند.

انواع سوختهاي گازي و مايعي فرار در محدوده لندفيل تا پروپان و تا بنزين مي باشند که در يک سيستم صحيح سوخت رساني و با نسبت تراکم مناسب، کار کنند.

موتورهاي گاز طبيعي سوز که براي توليد الکتريسيته طراحي و ساخته مي شوند به موتورهاي ايستگاهي معروفند که 4 زمانه هستند و تا 5 مگاوات در دسترس مي باشند.


موتور احتراق داخلی چیست ؟ 


موتورهای گاز سوز ( احتراق داخلی )

موتورهای گاز سوز ( احتراق داخلی )

2 تکنیک موتورهای گازی بر اساس توان خروجی 

بر اساس توان خروجي، احتراق موتورهای گازی بر 2 روش و تکنيک به شرح زير استوار است:

– محفظه باز :

در اين سيستم نوک شمع درست در محل محفظه احتراق قرار دارد و مستقيما مخلوط فشرده سوخت و هوا را مشتعل می کند.

اين روش بيشتر براي موتورهايي استفاده مي شود که احتراق در آنها در محدوده نقطه استوکیومتری تا مخلوط رقيق هوا / سوخت قرار دارد.

– محفظه پيش احتراق :

در اصل يک فرايند احتراق مرحله اي پيش مي آيد که در آن شمع در بالاي سرسيلندر نصب ميشود. در اين موتورها مخلوط غني سوخت و هوا که رابطه مستقيم با سرعت انتقال شعله به محفظه احتراق اصلي را دارد، وارد سرسيلندر مي گردد.

اين تکنيک جهت شعله ور کردن مطلوب مخلوط هوا با سوختهاي سبک و رقيق در موتورهاي که قطر سيلندر بزرگي دارند بکار گرفته مي شوند.

ساده ترين موتورهاي گازي بر اساس تنفس طبيعي هوا و سوخت از طريق کاربراتور و يا ميکسر به داخل سرسيلندر کار مي کنند. موتورهاي پيشرفته از نظر عملکرد مجهز به توربو شارژ براي ورود مقدار هواي بيشتر به سرسيلندر مي باشند. همانند بنزيني ها نسبت تراکم موتورهاي گاز طبيعي سوز نسبت به ديزل ها کم و در حدود 9:1 تا 12:1 مي باشد که اين محدوده خود تابع شرايطي چون ابعاد و تجهيزات جانبي چون توربوشارژ است. اين نسبت تراکم خود دليلي بر راندمان پايين تر گازسوز نسبت به ديزل است.

يکي از دلايل نسبت احتراق پايين جلوگيري از اشتعال خودبخود و پديده ضربه مي باشد که مي تواند صدماتي به بدنه بلوک موتور وارد آورد.

استفاده از تکنولوژي جرقه قدرتمند و مخلوط رقيق سوخت و هوا در موتورهاي گاز طبيعي سوز عامليست در کاهش دماي بالاي اشتعال در سرسيلندر و نيز کاهش ذرات آلاينده همچون No.