مدل های رایج موتورهای احتراق داخلی پیستونی

مدل های رایج موتورهای احتراق داخلی پیستونی
موتورهای احتراق داخلی پیستونی موتورهای احتراق داخلی پیستونی ، انواعی هستند که به کمک احتراق مخلوط سوخت و هوا که درمحفظه‌ی بسته‌ای صورت می‌گیرد، پیستون را به حرکت خطی رفت و برگشتی وا می‌دارند. البته در موتورهایی که بیش از یک پیستون دارند، حرکت برگشت معلول حرکت رفت پیستون دیگر، به واسطه‌ی قطعه‌ای به نام "میل لنگ" است. حرکت رفت و برگشتی پیستون‌ها (معادل فارسی: استوانک) به کمک میل‌لنگ (Crankshaft) به حرکت دورانی تبدیل شده و از طریق چرخ طیار ( فلایویل یا Flywheel) به جعبه‌دنده (گیربکس) منتق...
بیشتر

آشنایی با پیشینه موتور درون‌سوز ( احتراق داخلی )

موتور درون سوز
موتور درون سوز  «موتور درون‌سوز» (internal combustion engine) یا به اختصار «ICE» سیستمی است که احتراق سوخت آن در محیط بسته‌ای به نام «محفظه‌ی احتراق» (combustion chamber) صورت می‌گیرد. واکنش سوختن با تولید گرمای بسیار زیاد، منجر به افزایش دما و فشار می‌گردد. بعد از انفجار، سیال اجازه دارد منبسط شود. این انبساط در ادامه منجر به ایجاد حرکت برای مثال در پیستون‌ها، «روتور» (rotor) یا حرکت کل موتور می‌گردد. این فرایند با فرایندی که در «موتورهای احتراق خارجی» (external combustion engines) مانن...
بیشتر