سلول خورشیدی چیست؟و کاربرد آن چگونه است؟

سلول خورشیدی
سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند سلول خورشیدی | یک سلول خورشیدی یا سلول فوتوولتائیک یک دستگاه الکتریکی است که انرژی نور را توسط اثر فتوولتائیک مستقیما به برق تبدیل می کند که این یک تغییر فیزیکی و شیمیایی است. یک نوع سلول فوتوالکتریک است که به عنوان وسیله ای تعریف شده است که ویژگی های الکتریکی مانند جریان، ولتاژ یا مقاومت آن در هنگام نور در معرض تغییر است. دستگاه های سلول خورشیدی می توانند برای تشکیل ماژول هایی به نام پانل های خورشیدی به کار گرفته شوند. سیلیکونی تک سلولی می تواند حداکثر ...
بیشتر