معایب و مزایای استفاده از تولیدات پراکنده چیست ؟

تولیدات پراکنده
معايب استفاده از توليدات پراکنده عليرغم تمام مزاياي توليدات پراکنده بايد توجه خاصي به اثرات منفي احتمالي آن روي شبکه توزيع داشته باشيم که شايد بيشترين اين تأثيرات، مسائل مربوط به سطح ولتاژ و هماهنگي حفاظتي باشد. همچنين موجب پيچيده شدن شبکه و در نتيجه توسعه سيستم حفاظت شبکه شده و نيز بهره برداري و کنترل شبکه را نيز مشکل مي سازد. اتصال DG ها به شبکه باعث ايجاد هارمونيک در شبکه و کاهش امپدانس اتصال کوتاه مي شود. ضمنا اگر در هنگام خاموشي، DG متصل به شبکه به صورت جزيره اي کار کند مي تواند براي...
بیشتر