معایب و مزایای استفاده از تولیدات پراکنده چیست ؟

معايب استفاده از توليدات پراکنده

عليرغم تمام مزاياي توليدات پراکنده بايد توجه خاصي به اثرات منفي احتمالي آن روي شبکه توزيع داشته باشيم که شايد بيشترين اين تأثيرات، مسائل مربوط به سطح ولتاژ و هماهنگي حفاظتي باشد.

همچنين موجب پيچيده شدن شبکه و در نتيجه توسعه سيستم حفاظت شبکه شده و نيز بهره برداري و کنترل شبکه را نيز مشکل مي سازد.

اتصال DG ها به شبکه باعث ايجاد هارمونيک در شبکه و کاهش امپدانس اتصال کوتاه مي شود. ضمنا اگر در هنگام خاموشي، DG متصل به شبکه به صورت جزيره اي کار کند مي تواند براي تعميرکاران شبکه خطرناک باشد.

مزاياي استفاده از توليدات پراکنده

بکارگيري توليدات پراکنده در سيستم توزيع مزاياي زيست محيطي، اقتصادي و فني بسيار زيادي را به دنبال دارد. براي رسيدن به اين مزايا توليدات پراکنده بايد داراي اندازه مناسب بوده و در مکان هاي مناسب نصب شوند.

بطور کلي استفاده از نيروگاه هاي با توليد پراکنده در شبکه قدرت مزاياي زير را به همراه دارد:

١- کم کردن هزينه مربوط به تجهيزات قدرت

٢- کاهش تلفات انتقال قدرت

٣- سهولت امکان بازيافت گرما در اين نيروگاه ها

٤- زمان نصب و بهره برداري کوتاه اين نيروگاه ها

٥- تحقق خصوصي سازي واقعي با تبديل سرمايه گذاران بزرگ به سرمايه گذاران کوچک

٦- کاهش آلودگي هاي زيست محيطي و صوتي نيروگاه هاي بزرگ

٧- کاهش تلفات با جايابي بهينه نيروگاه هاي توليد پراکنده در شبکه هاي توزيع

٨- آزاد شدن ظرفيت سيستم هاي انتقال و توزيع اعم از خطوط و پست ها

٩- استفاده بعضي از منابع توليد پراکنده از منابع تجديدپذير

١٠- امکان کاربرد مجزا يا متصل به شبکه

مقایسه تولید پراکنده و تولید متمرکز

مقایسه تولید پراکنده و تولید متمرکز

مزاياي اقتصادي DG از ديد مشترکين

 

١- کاهش هزينه هاي خريد انرژي، بخصوص در مورد بارهاي حرارتي (بخار، آب گرم و سيستم خنک کننده)؛ در روش توليد همزمان برق و حرارت (CHP) مي توان بخار يا آب گرم مورد نياز فرآيندهاي مختلف را تأمين کرده و يا در مواردي که نياز به گرم سازي و يا خنک سازي محيط باشد از آن استفاده کرد.

٢- کاهش نگراني هاي ناشي از نوسانات نرخ انرژي: DG به مشترکين اين امکان را مي دهد که ريسک بيشتري در بازار انرژي داشته باشند، چون که در حقيقت مشترکين با استفاده از DG خود را از اين نوسانات رهايي داده اند.

٣- افزايش قابليت اطمينان: DG مي تواند سبب کاهش خاموشي هاي ناشي از شبکه شود که اين امر خود سبب کاهش زمان خاموشي و همچنين کاهش نگراني هاي موجود در زمينه ايمني مي شود.

٤- بهبود کيفيت توان: DG مي تواند توان و انرژي با کيفيت بالا به مشترکين تحويل دهد و لذا اين امر سبب کاهش و يا از بين رفتن نگراني هاي موجود در زمينه نوسانات ولتاژ شبکه و هارمونيک هايي مي شود که بر روي بارهاي حساس مشترکين تأثير مي گذارد.

٥- منبع جديد درآمد: DG اين امکان را به مشترکين مي دهد که بتوانند انرژي توليدي خود را به فروش رسانده و يا حالت کمکي براي بازاريابي داشته باشد.

 

مزايای اقتصادی DG از ديد شرکت توزيع الکتريکی

١- جلوگيري از افزايش ظرفيت شبکه : DG به عنوان يک منبع کمکي و اضافي به تأمين انرژي مي پردازد و لذا مي تواند تا حدودي شرکت توزيع را از ايجاد سيستم جديد توليد، انتقال و توزيع بازدارد.

٢- کاهش تلفات الکتريکي در بخش انتقال و توزيع : با نصب DG، شبکه انتقال و توزيع به منظور حمل و ارائه انرژي به مشترکين کوچکتر شده و لذا تلفات نيز کاهش مي يابد.

٣- به تأخير انداختن و به روزآوري شبکه هاي انتقال و توزيع : با استفاده از DG، شرکت هاي توزيع مي توانند جوابگوي رشد بار بوده و لذا با تأخير زماني نسبت به بهبود ظرفيت اقدام کنند.

٤- تأمين توان راکتيو: برخي تکنولوژي هاي DG مانند موتورهاي رفت و برگشتي مي توانند توليد توان راکتيو کنند. اين امر سبب کمک به تقويت و پايداري ولتاژ شبکه مي شود.

٥- کاهش تراکم ديماند و انتقال انرژي: با نصب سيستم توليد توان در محل مصرف و يا نزديک به آن، طول مؤثر شبکه انتقال و توزيع افزايش مي يابد و ظرفيت شبکه براي جوابگويي به ساير مشترکين آزاد مي شود.

٦- پيک سائي: DG مي تواند سبب کاهش ديماند مشترکين در ساعات اوج مصرف شود که اين امر سبب کاهش هزينه ها خواهد شد.

٧- کاهش حاشيه رزرو: با نصب DG ميزان ديماند کلي شبکه پايين آمده و ظرفيت توليد بهبود مي يابد و لذا نياز به رزرو کمتري در شبکه است.

٨- بهبود کيفيت توان : با نصب DG، اثرات منفي کيفيت توان از جمله ولتاژ و فرکانس نامطلوب در شبکه کاهش مي يابد.

٩- افزايش قابليت توان : استفاده از DG مي تواند سبب کاهش و يا حذف خاموشي در نقاط معيني از شبکه توزيع شود.