آشنایی با قسمت های اصلی سیستم های هیدرولیکی

قسمت اصلی سیستم هیدرولیکی
قسمت های اصلی سیستم هیدرولیکی قسمت های اصلی سیستم های هیدرولیکی از ۳ بخش تشکیل میشوند که عبارت اند از : ۱- واحد تامین قدرت ۲- واحد کنترل ۳- واحد خروجی. در این سیستم واحد تامین قدرت از دو بخش محرکه اولیه و پمپ تشکیل می شود و واحد کنترل از سه بخش شیر های کنترل جهت ،شیر های کنترل فشار و شیر های کنترل جهت تشکیل می شود و واحد خروجی از دو بخش عملگرها و بار اعمالی تشکیل میشود که بخش عملگر ها خود به دو بخش خطی و دورانی تشکیل می شود. تامین قدرت جریان مورد نیاز سیستم ایجاد و ارسال می شود . ...
بیشتر