آشنایی با قسمت های اصلی سیستم های هیدرولیکی

قسمت های اصلی سیستم هیدرولیکی

قسمت های اصلی سیستم های هیدرولیکی از ۳ بخش تشکیل میشوند که عبارت اند از :

۱- واحد تامین قدرت

۲- واحد کنترل

۳- واحد خروجی.

در این سیستم واحد تامین قدرت از دو بخش محرکه اولیه و پمپ تشکیل می شود و واحد کنترل از سه بخش شیر های کنترل جهت ،شیر های کنترل فشار و شیر های کنترل جهت تشکیل می شود و واحد خروجی از دو بخش عملگرها و بار اعمالی تشکیل میشود که بخش عملگر ها خود به دو بخش خطی و دورانی تشکیل می شود.

تامین قدرت

جریان مورد نیاز سیستم ایجاد و ارسال می شود .

محرکه اولیه: قطعه ای است که توان مورد نیاز را برای به گردش دراوردن پمپ تامین میکند.

پمپ: توان مکانیکی را گرفته و به توان سیالاتی(سیالی که فشار دارد و جاری است)تبدیل میکند.

کنترل

قسمت میانی یک سیستم کنترل است.

شیر های کنترل جهت: با کنترل جهت می توان جهت حرکت عملگر ها را کنترل کرد.

شیر های کنترل فشار: با کنترل فشار سیال می توان خروجی عملگرها را تغیر داد.

شیر های کنترل جریان: با کنترل شدت جریان سیال می توان سرعت حرکت عملگر را کنترل نمود.

خروجی

قسمت خروجی سیستم شامل عملگر ها و بار اعمالی می باشد.

عملگرد: قطعه ای است که توان سیال را به توان مکانیکی تبدیل میکند و این توان بار را حرکت می دهد.

انواع پمپ ها


بیشتر بخوانید : پمپ هیدرولیک 


۱-پمپ های جابجاب غیر مثبت

پمپ سانتریفوژ (یا گریز از مرکز) نوعی از این پمپ ها میباشد که در ان با افزایش فشار ،دبی کاهش میباد و اگر خروجی پمپ کاملا بسته شود خروجی ان به صفر میرسد. چرخش پروانه باعث میشود تا سیال از دریچه ورودی مکیده شود و به وسیله نیروی گریز از مرکز به دریچه خروجی پمپ رانده میشود. استفاده از پمپ های جابجای غیر مثبت در مدار های هیدرولیک بین مخازن روغن و پمپ اصلی میباشد تا روغن از مخزن به ورودی پمپ اصلی انتقال یابد و همچنین در سیستم های سرد کننده  نیز بکار رود.

۲-پمپ های جابجای مثبت

پمپ های جابجای مثبت حجم ثابتی از سیال را در هر دور گردش انتقال میدهند و اگر مججرای تخلیه یک پمپ جابجایی مثبت بسته شود فشار خروجی تا حدی که اجزا مکانیکی پمپ دچار شکستگی شوند بالا میرود.

 

پمپ ها را می توان به گونه دیگر نیز دسته بندی کرد:

۱-پمپ های دنده ای

۲- پمپ های پیستونی

۳- پمپ های پره ای

شیر های هیدرولیکی

شیر های هیدرولیک ارتباط بین سیال هیدرولیک ، فرمانهای کنترل و عملگر های هیدرولیک را برقرار می نمایند و برای کنترل مقدار جریان ، جهت و فشار سیال مورد استفاده قرار می گیرند.

برای تنظیم و تحریک این شیر ها از انواع فرمانهای کنترل بصورت مکانیکی ،دستی، هیدرولیکی، نیوماتیکی و الکتریکی استفاده می شود. عملکرد شیر می تواند  با تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگر و یا با تغییر مکان اجزا کنترل کننده باشد.

بطور کلی شیر های کنترل به سه دسته تقسیم می شوند:

  •  شیر های کنترل جهت
  • شیر های کنترل فشار
  • شیر های کنترل جریان