آشنایی با تولید پراکنده انرژی

تولید پراکنده

توليد پراکنده انرژي اصطلاح جديدی نيست. از آغازين روزهايي که بشر براي رفع نياز خود، به انواع مختلف انرژي نياز داشت، توليد پراکنده شکل گرفته است، چرا که اين انرژي عملا در نزديکي محل مصرف آن توليد مي شود.

توليدات پراکنده به صورت محلي مورد استفاده قرار مي گيرند. با توجه به اين که اين توليدات نزديک به مراکز مصرف مي باشند، نيازي به انتقال انرژي الکتريکي خروجي آن ها در مسافت هاي طولاني وجود ندارد.

هرچه مصرف کننده به توليدکننده نزديک تر باشد، هزينه تأمين انرژي الکتريکي نيز کاهش خواهد يافت.

 

تحقيقات انجام شده توسط مراکز تحقيقاتي همچون EPRI بيانگر استفاده بيش از ٢٥ درصد انرژي الکتريکي توليدي توسط توليدات پراکنده تا سال ٢٠١٠ مي باشد. همچنين اين رقم طبق تحقيقات NGF تا ٣٠ درصد نيز پيش بيني شده است.

تولید پراکنده انرژی در جهان

در آمريکا و اروپا توليد پراکنده به يک راه حل ممکن فني و مالي، براي مصرف کنندگان و توليدکنندگان تبديل شده و اعتبار و اطمينان تهيه برق را بسيار بهبود بخشيده است.

در اکثر کشورها، DG حدود ١٠ درصد ظرفيت نصب شده توليد را تشکيل مي دهد، اما در کشورهايي نظير هلند و دانمارک اين روش بيش از ٣٠ تا ٤٠ درصد ظرفيت نصب شده را شامل مي شود. در برخي کشورها نيز مانند استراليا، پيش بيني مي گردد تا سال ٢٠١٠ حدود ٧٨ درصد برق اين کشور بر اساس انرژي توليدي توسط اين سيستم نوين باشد.

تعاريف مختلفي براي توليدات پراکنده بکار رفته است، ولي تعريف جامع و بدون محدوديت آن، عبارت است از “منبع انرژي الکتريکي که مستقيما به شبکه توزيع و يا سمت مصرف کننده وصل مي گردد“.

مقادير نامي اين توليدات متفاوت است، ولي معمولا ظرفيت توليد آن ها از چند کيلووات تا حدود ١٠ مگاوات مي باشد. اين واحدها در پست ها و در فيدرهاي توزيع، در نزديکي بارها قرار مي گيرند.

مولدهاي توليد پراکنده، صرف نظر از نحوه توليد توان آن ها، نسبتا کوچک بوده و ظرفيت آن ها معمولا کوچکتر از MW ٣٠٠ مي باشد و مستقيما به شبکه توزيع وصل مي شوند.

IEEE: توليد برق توسط وسايلي را که به اندازه کافي از نيروگاه هاي مرکزي کوچکتر بوده و قابل نصب در محل مصرف هستند را به عنوان توليد پراکنده معرفي کرده است. همچنين تعاريفي که کشورهاي مختلف براي توليد پراکنده ارائه کرده اند در زیر آورده ایم؛

 

تعاريف منابع توليد پراکنده در کشورهاي مختلف جهان

جدول تعاريف منابع توليد پراکنده در کشورهاي مختلف جهان

واحدهاي توليد پراکنده توان در محل مصرف يا در داخل شبکه توزيع که توان را به طور مستقيم به شبکه توزيع محلي تزريق مي کنند را DG معرفي مي کند.

لازم به ذکر است CIGRE، تعريف زير را براي منابع توليد پراکنده ارائه داده است:

١- به صورت مرکزي برنامه ريزي نشده باشد. (برنامه ريزي متمرکز نشده باشد.)

٢- به صورت مرکزي انتقال داده نشده باشد. (بهره برداري متمرکز نشده باشد.)

٣- معمولا به شبکه توزيع متصل شده باشد.

٤- کوچکتر از ٥٠ تا ١٠٠ مگاوات باشد.

اما اين مسائل باعث ناديده گرفتن مزاياي اين نوع مولدها نمي شود.