تسلیت برای وقوع حادثه جاری شدن سیلاب

حادثه جاری شدن سیلاب
حادثه جاری شدن سیلاب نزن باران که ایران غرق آب است هوای شهرمن امشب خراب است نزن باران عزیزم مانده در راه شب عیداست اما میکشد آه نزن باران که کشتی مانده برگل درون سینه داغی مانده بردل گناه مردم اینجابی بی گناهیست پراست ازثروت اماچون گداییست گهی خشکی وقحطی حکمفرماست گهی سیلاب وطوفانی که برپاست خدایا کشورم غرق تباهیست چنین ظلمی دگربرماروانیست خداوندا مزن باران رحمت که این باران شدست اسباب زحمت همیشه سنگ هابرپای لنگ است سخن ازآرزوهامان جفنگ است نبارای ابرکم اینجابهاراست دل این مردم...
بیشتر