مشکلات استفاده از ژنراتور ها زیر بار خیلی سبک

مشکلات استفاده از ژنراتور ها زیر بار خیلی سبک
مشکلات استفاده از ژنراتور ها زیر بار خیلی سبک چنانچه یک ژنراتور زیر بار کمتر از 30 درصد برود می تواند انباشت خیس ایجاد کند. در واقع انباشت رطوبت از نوعی روغن سیاه است که می تواند از اتصالات اگزوز نشت کند، زیرا موتور به حداقل فشار و دمای عملکرد خود نرسیده است. چنانچه این عمل ادامه پیدا کند می تواند مشکلات زیر را به وجود بیاورد: کاهش قدرت سایش سریع پرداخت خط سیلندر عملکرد ضعیف انباشت رطوبت در ژنراتور نکات مهم در طول عمر دیزل ژنراتور نصب صحیح و درست دیزل ژنراتور، یکی از مهم ت...
بیشتر