روش های جلوگیری از برق گرفتگی

روش های جلوگیری از برق گرفتگی
روش های جلوگیری از برق گرفتگی روش های جلوگیری از برق گرفتگی    برای به حداقل رساندن احتمال خطر برق گرفتگی باید موارد ایمنی در طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری از دستگاه های الکتریکی رعایت شود. روش های جلوگیری از برق گرفتگی برای محافظت از مدار ها، تجهیزات و انسان ها در نظر گرفته شده اند. روش های زیر برای حفاظت در تماس مستقیم یا غیر مستقیم و یا هر دو مورد قابل استفاده است: جلوگیری از برق گرفتگی مستقیم روش های مختلفی برای جلوگیری از برق گرفتگی به روش مستقیم وجود دارد. این روش ه...
بیشتر

انواع برق گرفتگی

انواع برق گرفتگی
انواع برق گرفتگی  | با وجود روش های مختلف برای جلوگیری از برق گرفتگی سالانه تعداد قابل توجهی مرگ و میر در اثر برق گرفتگی اتفاق می افتد. برق گرفتگی زمانی رخ می دهد که اختلاف پتانسیلی بین دو نقطه از بدن ایجاد و باعث شود که جریان الکتریکی از نقطه ای از بدن وارد و از نقطه دیگری خارج شود. یا به عبارت ساده تر، بدن انسان قسمتی از مدار الکتریکی باشد. برای جلوگیری از برق گرفتگی باید از انواع برق گرفتگی آگاهی کافی داشته باشیم تا بتوانیم از انسان و دستگاه ها در برابر برق گرفتگی محافظت کنیم انواع برق گر...
بیشتر