روش های جلوگیری از برق گرفتگی

روش های جلوگیری از برق گرفتگی
روش های جلوگیری از برق گرفتگی روش های جلوگیری از برق گرفتگی    برای به حداقل رساندن احتمال خطر برق گرفتگی باید موارد ایمنی در طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری از دستگاه های الکتریکی رعایت شود. روش های جلوگیری از برق گرفتگی برای محافظت از مدار ها، تجهیزات و انسان ها در نظر گرفته شده اند. روش های زیر برای حفاظت در تماس مستقیم یا غیر مستقیم و یا هر دو مورد قابل استفاده است: جلوگیری از برق گرفتگی مستقیم روش های مختلفی برای جلوگیری از برق گرفتگی به روش مستقیم وجود دارد. این روش ه...
بیشتر