جلوگیری از برق گرفتگی غیر مستقیم

جلوگیری از برق گرفتگی غیر مستقیم
جلوگیری از برق گرفتگی غیر مستقیم روش های مختلفی برای جلوگیری از برق گرفتگی به روش غیر مستقیم وجود دارد. این روش ها در ادامه معرفی و توضیح داده می شوند. حفاظت با سیم اتصال زمینعایق بندی دوبلعایق کردن محیطهمبندی کردنجدا کردن منبع تغذیه از زمین قطع خودکار مدار تغذیه با استفاده از اتصال زمین اكثر شوک های الکتریکی وقتی رخ می دهند که شخص با زمین تماس دارد و قسمتی را که برقدار است یا بر اثر اتصال بدنه برقدار شده، لمس میکند. اگر بدنه فلزی وسایل الکتریکی در دسترس به طور مناسب به زمین ارت یا ...
بیشتر