تولید برق از رنگ سیاه

تولید برق از رنگ سیاه | بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان
تولید برق از رنگ سیاه قرن‌هاست که کاربرد رنگ‌ها تنها به تغیر ظاهر اجسام و اشیاء محدود شده است، اما ظاهراً دانشمندان به دنبال تغییرات ساختاری در کاربرد رنگ هستند؛ برای نمونه در حال حاضر رنگ‌هایی تولید شده‌اند که قادر به جذب بوی بد محیط می‌باشند. اما این پایان راه نیست و محققان انگلیسی به دنبال تولید الکتریسیته از رنگ‌ها هستند. در اینجا مطلبی راجب به تولید برق از رنگ سیاه میخانیم. این رنگ غیر سمی جدید که Bare Paint نام دارد، به راحتی در دمای اتاق خشک می‌شود و هیچ خطری برای استفاده کننده نخواه...
بیشتر