اهمیت مصرف بهینه انرژی

اهمیت و ضرورت مصرف بهینه انرژی
اهمیت و ضرورت مصرف بهینه انرژی اهمیت مصرف بهینه انرژی:تجربه نشان داده است که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی که از پایه های اصلی پیشرفت در عرصه فن آوری و رسیدن به اقتدار سیاسی و استقلال ملی هستند تا اندازه زیادی با استفاده درست و منطقی از منابع انرژی ارتباط دارند. انرژی به عنوان یک کالای با ارزش در بازار جهانی به کشور های تولید کننده امکان می دهد درآمد حاصل از آن را برای رشد و صنعتی شدن سریع خود به کار گیرند. بنابر این کشور هایی که دراندیشه رشد و پشت سر گذاشتن عقب ماندگی اقتصادی ، صنعتی و اجتماعی ...
بیشتر