ترانس جریان و موارد مهم در انتخاب آن

ترانس جریان | شرکت مهندسی برق اصفهان
ترانس جریان چیست؟ ترانس جریان:به دلیل بالا بودن جریان در شبکه های انتقال نیرو و همچنین به دلیل بالا بودن ولتاژ نیاز به نمونه برداری جریان از قسمتهای مختلف شبکه می‌باشد به همین دلیل نیاز بهوسیله‌ای داریم به نام ترانس جریان که دو عمل را برای ما انجام می دهد. الف . جریانهای بالا را به جریانهای پایین (۵A و یا ۱A) تبدیل می کند . ب . باعث ایزوله شدنشبکه های فشار قوی از سیستمهای اندازه گیری و حفاظت باشد ضمناً لازم به ذکر است که CT در مدار فشار قوی بصورت سری در مدار قرار می گیرد . موارد مهم در ا...
بیشتر