کلید های برق چند دسته هستند ؟+تصاویر

برق
کلید های برق به طور کلی کلید های برق بصورت زیر طبقه بندی می شوند: 1-بر حسب نوع منبع نیرو که شامل کلیدهای مورد مصرف در برق متناوب (AC) برق مستقیم (DC) و هر دو نوع متناوب و مستقیم (DC و AC ) می شود. 2- بر حسب نوع اتصال که شامل کلیدهای یک جهته (یک پل، دو پل، سه پل و سه پل و نول ) کلید های چند (دو جهته با حالت خاموش، دو مداره تبدیل، تبدیل دوپل، و صلیبی) می باشد. 3-بر حسب روش به کار انداختن کلید که شامل کلیدهای گردان، نوسانی، شستی، تکمه فشاری و کششی می شود. 4- بر حسب درجه حفاظت در...
بیشتر