موتور های احتراقی داخلی چیست؟و انواع آن

موتور های احتراقی داخلی
موتور های احتراقی داخلی چیست؟ موتور های احتراقی داخلی | موتور های گرمایی هستند که در آن ها انرژی شیمیایی موجود در سوخت، در یک محفظه به نام محفظه احتراق آزاد می گردد و به وسیله محور خروجی در دسترس قرار می گیرد.موتور های احتراق داخلی رایج از جمله موتور های چهارزمانه و دو زمانه می باشند. این درحالی است که موتورهای شش زمانه، موتور دورانی وانکل، توربین های گازی، موتور جت ها و... نیز از انواع موتور های احتراق داخلی می باشند. انرژی شیمیایی سوخت، ابتدا توسط احتراق یا اکسیداسیون با هوا در داخل موتور،...
بیشتر