کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری

کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری
کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری ترانسفورماتورها توزیع انرژی الکتریکی به صورت تک فاز، دوفاز و یا سه فاز ارتباط زیادی با ترانسفورماتورها دارد. از طرفی در بسیاری از موتورهای الکتریکی، تبدیل انرژی براساس اصل ترانسفورماتوری صورت می گیرد. شکل (۱) یک هسته مغناطیسی فولادی که از روی هم قرار گرفتن تعداد زیادی پوسته روی یکدیگر تشکیل شده است را به همراه دو سیم یا پیچ بر روی آن نشان می دهد. سیم پیچ سمت چپ (اولیه) به یک منبع جریان متناوب وصل شده و سیم پیچ سمت راست (ثانویه) به بار متصل است و آن را تغذی...
بیشتر