تفاوت میان سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

سیستم هیدرولیک
مقایسه سیستم های هیدرولیک با پنوماتیک سیستم های انرژی سیال در دو بخش دسته بندی می شوند: سیستم هیدرولیک  سیستم پنوماتیک در هیدرولیک از یک مایع که معمولا روغن های بر پایه ی نفت خام است برای انتقال انرژی استفاده می شود . در پنوماتیک سیال مورد استفاده یک گاز میباشد، تفاوت اصلی بین هوا و روغن این است که هوا قابل تراکم است. هر یک از این ویژگی ها مزایا و معایبی دارند که باید با توجه به نیاز های سیستم از ان ها استفاده کرد. موارد کاربرد سیستم هیدرولیک ۱- هنگامی که قدرت زیادی مورد استفاده...
بیشتر