ژنراتور گازسوز

ژنراتور گازسوز
ژنراتور گازسوز: در سال های اخیر تبدیل موتور های بنزینی (دارای شمع) به موتور های گازسوز رواج بسیاری یافته است و این امر سبب گردیده که برخی به دنبال تبدیل دیزل ژنراتور خود به دیزل ژنراتور دوگانه سوز باشند. تبدیل دیزل ژنراتور به ژنراتور گازسوز با ایده (متأسفانه صرفاً) کاهش هزینه های سوخت به ذهن متبادر میگردد و معمولاً نقاط ضعف آن کمتر دیده می شود. انجام این امر متحمل هزینه های آشکار و پنهان بسیاری است که در این بخش سعی نموده ایم هرچند کوتاه به آن بپردازیم. ژنراتور گاز سوز و دی...
بیشتر