نقشه خطوط انتقال نیرو و نیروگاه ها

در شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد کلیه مراحل طراحی و احداث نیروگاه های گازی کوچک مقیاس (ساخت ، راه اندازی، تامین تجهیزات، عملیات و نگهداری ، مهندسی )توسط پرسنل مجرب و متخصص قابل انجام می باشد. نقشه خطوط انتقال نیرو و نیروگاه ها تجهیزات شبکه فشار متوسط   یراق آلات متصل به دکل   نیرو گاه های بادی
بیشتر