محدودیت های شبکه مدباس

مدباس
شبکه مدباس شبکه ی مدباس اولین بار در سال 1979 توسط شرکت Modicon که بعدها زیر مجموعه ای از اشنایدر الکتریک گردید،معرفی شد.  شرکت Modicon ابتدا این پروتکل ارتباطی را به جهت استفاده در PLC ها رایج کرد ولی بتدریج پروتکل مدباس به صورت یک استاندارد پذیرفته شد و توسط بسیاری از شرکت های تولید کننده تجهیزات اتوماسیون مورد استفاده قرار گرفت. شبکه ی مد باس به صورت یک استاندارد باز(Open Source) می باشد و به همین دلیل به سهولت می توان بین تجهیزات با برندهای مختلف ارتباط ایجاد کرد. محدودیت های شبکه مد...
بیشتر