موتور برق از نظر سیستم روشن و خاموش شدن

سیستم روشن و خاموش شدن
موتوربرق ها را از نظر  سیستم روشن و خاموش شدن می توان به چند صورت دسته بندی نمود : 1-موتور برق های هندلی 2-موتور برق های استارتی که دارای موتور استارت الکتریکی و باطری می باشند.( البته ترکیب استارت و هندل نیز وجود دارد) نوع استارتی با دکمه استارت یا سوییچ تعبیه شده بر روی خود براحتی روشن و خاموش می شوند و نیازی به هندل زدن و دور گرفتن موتور جهت روشن شدن ندارند. 3- موتور برق های اتوماتیک که دارای سیستم سوییچ اتوماتیک برق شهر و ژنراتور(ATS) بوده ، یعنی با قطع برق موتور برق به صورت اتوماتیک ...
بیشتر