آشنایی با انواع مقاومت های الکتریکی و کاربرد مقاومت ها

انواع مقاومت ها
انواع مقاومت های الکتریکی و کاربرد آنها مقاومت ها را از لحاظ جنبه های مختلف می توان دسته بندی نمود. به عنوان مثال در یک دسته بندی می توان مقاومت ها را به دو دسته مقاومت های ثابت و مقاومت های متغیر تقسیم بندی نمود. مقاومت های متغیر مانند پتانسیومتر، رئوستا، LDR و … بیشتر بخوانید : مقاومت الکتریکی در یک دسته بندی دیگر می توان مقاومت ها را به دو دسته مقاومت های مستقل و مقاومت های وابسته تقسیم بندی نمود. به عنوان مثال مقدار مقاومت LDR با نور تغییر می کند و جزو دسته بندی مقاومت های...
بیشتر