مقاومت یک قطعه الکترونیکی

مقاومت مقاومت درواقع نامی برای ویژگی مخالفت کردن مواد رسانا یا نیمه‌رسانا با عبور جریان الکترون‌ها است. بنابراین یک مقاومت نیز یک قطعه‌ی الکترونیکی است که توانایی مخالفت با عبور جریان الکترونی را دارد. ساخت مقاومت‌هایی با هر اندازه‌ی دلخواه و یا با تمام اندازه‌های ممکن کار بسیار مشکلی است. به همین دلیل تعداد محدودی اندازه‌ به طور قراردادی مشخص و انتخاب شده و تنها مقاومت‌های با آن مقادیر ساخته می‌شوند. به این مقادیر مقادیر مرجع ( ارزش‌های پرکاربرد-استاندارد مقاومت ها) می‌گویند. در کاربردها...
بیشتر