مزايای توليد برق با روش DG

مزايا توليد برق با روش DG | بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان
مزايای توليد برق با روش DG مزايای توليد برق با روش DG مزاياي متفاوتي را براي بخشهاي مختلف شبكه توزيع برق به ارمغان مي آورد. هر چند نبايد تصور نمود كه همه مجموعه هاي بهره برداري يا تأمين كننده مستقيماً از آن بهره مند مي شوند. CHP ها بيشترين مزايا را بوسيله كاهش هزينه هاي انرژي به طور مستقيم براي مشتريان دارند. از نظر اجتماعي آنها در حفظ محيط زيست واز نظر اقتصادي با اضافه توليد خويش مزايايي را در بردارند. در حاليكه سيستمهاي مجتمع تا حد زيادي براي عملكرد در حالت CHP سود ده نيستند. توليد م...
بیشتر