مدل های رایج موتورهای احتراق داخلی پیستونی

مدل های رایج موتورهای احتراق داخلی پیستونی
موتورهای احتراق داخلی پیستونی موتورهای احتراق داخلی پیستونی ، انواعی هستند که به کمک احتراق مخلوط سوخت و هوا که درمحفظه‌ی بسته‌ای صورت می‌گیرد، پیستون را به حرکت خطی رفت و برگشتی وا می‌دارند. البته در موتورهایی که بیش از یک پیستون دارند، حرکت برگشت معلول حرکت رفت پیستون دیگر، به واسطه‌ی قطعه‌ای به نام "میل لنگ" است. حرکت رفت و برگشتی پیستون‌ها (معادل فارسی: استوانک) به کمک میل‌لنگ (Crankshaft) به حرکت دورانی تبدیل شده و از طریق چرخ طیار ( فلایویل یا Flywheel) به جعبه‌دنده (گیربکس) منتق...
بیشتر