از انواع ماشین های سیستم CHP چه می دانید ؟

CHP
ماشین های رایج سیستم CHP CHP یکی از تکنولوژی های پیشرفته ی پیشتاز در دستیابی به بهره وری سوخت است. راندمان سیستم های ژنراتوری تحت شرایط مطلوب می تواند تا ۲۰۰% یا حتی بیشتر افزایش یابد. افزایش نگرانی ها در رابطه با انتشار دی اکسید کربن باعث شده تا کاهش استفاده از سوخت های فسیلی در آینده ضروری شود. بجای ایجاد تغییر اساسی در تکنولوژی های تولید نیروی حال حاضر(خورشیدی، باد، آبی) شرکت ها با استفاده از کوژ نراسیون با هزینه ای کمتر به راندمان بالاتر دست می یابند. در ادامه به بررسی انواع ماشین ...
بیشتر