ساختار نیروگاه های اتمی چگونه اند ؟

ساختار نیروگاه اتمی طي سال هاي گذشته اغلب كشورها به استفاده از اين نوع انرژی هسته ای تمايل داشتند و حتي دولت ايران 15 نیروگاه اتمی به كشورهاي آمريكا، فرانسه و آلمان سفارش داده بود. ولي خوشبختانه بعد از وقوع دو حادثه مهم تري ميل آيلند (Three Mile Island) در 28 مارس 1979 و فاجعه چرنوبيل (Chernobyl) در روسيه در 26 آوريل 1986، نظر افكار عمومي نسبت به كاربرد اتم براي توليد انرژي تغيير كرد و ترس و وحشت از جنگ اتمي و به خصوص امكان تهيه بمب اتمي در جهان سوم، كشورهاي غربي را موقتاً مجبور به تجديدنظر ...
بیشتر