جدید ترین و جالب ترین روش های تولید برق

جدید ترین و جالب ترین روش های تولید برق
جدید ترین و جالب ترین روش های تولید برق   تولید برق با زباله ها در این روش زباله های خشک به توده های فشرده تبدیل می شوند و مقداری حرارت داده می شوند. با این کار گاز های ترکیبی مانند پروپان از آن ها تولید می شوند. زباله های تر نیز برای تولید گاز اتانول تخمیر می شوند. سپس اتانول و گازهای ترکیبی برای تولید سوخت مورد نیاز ژنراتور با یکدیگر ترکیب می شوند. زباله هایی که در این پایگاه ها برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرند، فقط ۱/۳۰ از زباله های تولید شده است. تولید برق با فوتبال تصور ک...
بیشتر