دلایل رویکرد تکنولوژی تولید پراکنده را بشناسید !

تکنولوژی توليد پراکنده
علل رويکرد به منابع توليد پراکنده چیست ؟  عواملي مانند تجديد ساختار صنعت برق، نياز به افزايش ظرفيت سيستم و پيشرفت تکنولوژي ها به طور همزمان، پايه و اساس معرفي تکنولوژی توليد پراکنده مي باشند . در ساختار قديم صنعت برق در کشورهاي پيشرفته و وضعيت موجود بسياري از کشورها، وظايف توليد، انتقال و توزيع توان بر عهده شرکت هاي برق مجتمع (VIU) بود. افزايش ميزان تقاضاي توان در چند سال اخير، در بسياري از کشورها موجب شد که اين شرکت ها نتوانند به صورت مؤثر، جوابگوي اين ميزان تقاضاي زياد باشند. در نتيجه خ...
بیشتر