توليد پراكنده يا DG

تولید پراکنده
توليد پراكنده يا DG  كه اختصار Distributed Generation است؛ به مواردي اطلاق ميشود كه برق در همان محل مصرف يا در نزديكي محل مصرف توليد ميگردد . توليد پراكنده نيروگاههاي مقياس كوچكي هستند كه ظرفيت حداكثري توليد آنها 25 مگاوات ميباشد . توليد پراكنده به آن دليل به وجود آمد كه در برخي از نقاط افت جريان و ولتاژ مشاهده مي شد . اين طرح جهت پركردن اين نقايص مطرح شد . توليد پراكنده به دو دسته توليد همزمان برق و حرارت ( CHP ) كه اختصار Combined Heat Power  و نيز برق ، سرما و حرارت (CCHP  ) كه اختصا...
بیشتر