انواع تغذیۀ سیستم های توزیع

انواع تغذیۀ سیستم های توزیع سیستم های توزیع به انواع مختلفی شامل: شبکه ی باز (شعاعی)، شبکه ی حلقوی (رینگ)، شبکه ی دو سو تغذیه و شبکه ی مرکب تقسیم می شوند.    ١- شبکۀ باز (شعاعی)     در این نوع از شبکه، مصرف کننده فقط از یک مسیر به منبع تغذیه متصل است. از مزایای این شبکه می توان به سادگی محاسبۀ سطح مقطع و هزینه ی کمتر نسبت به دیگر سیستم ها اشاره کرد. همچنین قطعی کل شبکۀ برق در صورت ایجاد خطا، زیاد بودن افت ولتاژ در انتهای خط و پایین بودن ایمنی و قابلیت اطم...
بیشتر