تابلو برق ژنراتور گازی

انواع ژنراتور گازسوز
تابلو برق ژنراتور گازی از نظر سیستم فرمان و انتقال برق تولید شده توسط ژنراتور گازی ما دو نوع تابلو برق برای این ژنراتورها موجود داریم. تابلوی اول تابلوی دستی می باشد که فرامین روشن و خاموش شدن را از طریق دستی و اوپراتوری دریافت می کند که ما آن را پیشنهاد نمی کنیم. در حالت دوم تابلوی تمام اتوماتیک می باشد که در این تابلوها ژنراتور بلافاصله پس از قطع برق شبکه اصلی، فرمان استارت می گیرد و ژنراتور گازی پس از روشن شدن برق را از طریق تابلو به مصرف کننده انتقال می دهد و پس از وصل برق شهر ژنرا...
بیشتر