عیب یابی موتور الکتریکی

عیب یابی موتور الکتریکی
عیب یابی موتور الکتریکی تشخیص نوع عیب موتورهای الکتریکی عيب يک ماشين را می توان در هنگام كار و با تغييراتی كه در نحوه كار آن پيش می آيد، بازشناسی کرد. اشكالاتی كه برای يک موتور الکتریکی رخ می دهد عبارتند از گرمای بیش از حد مجاز، صدا و لرزش، اضافه شدن جریان و تغییر تعداد دور آن عیب هایی که باعث افزایش گرما در یک موتور الکتریکی می شود:   ۱- جريان هر سه فاز، به يک اندازه بالا رود در حالی که بیشتر از جریان نامی است: الف: اگر موتور اضافه بار نداشت که در بعضی از ساعات روز اتفاقی می افتد در اين صور...
بیشتر