برق گرفتگی در هوای بارانی

برق گرفتگی در هوای بارانی
چند توصيه مهم براي جلوگيری از برق گرفتگی در هوای بارانی برق گرفتگی در هوای بارانی:در شرايط باراني، به دليل مرطوب بودن زمين و همه اجسام نزديك به شبكه هاي برق مانند درختان مي توانند حالت رسانا (منتقل كننده برق) پيداكنند وموجب برق گرفتگي شوند بنابراین مردم باید توصيه هاي ايمني را به منظور جلوگيري از برق گرفتگي جدي بگيرند . مشاهده مي شود بعضي مواقع كه در اثر سقوط اجسام خارجي مانند شاخه هاي درختان بر روي شبكه، موجبات پارگي سيم و سقوط آن برروي زمين رخ ميدهد. درهر زمان و بخصوص در مواقع باراني از...
بیشتر