باس بار چیست؟

باس بار چیست؟
باس بار در هر نیروگاه یا پست، ژنراتورها، ترانسفورمرها، سیم‌ها و کابل‌های با سطح ولتاژ برابر و هم فاز، بوسیله یک رسانا به نام باس بار- BUSBAR – به یک دیگر متصل می‌گردند. در باس بار، انرژی ژنراتور یا ترانسفورمر‌ها بهم پیوسته و به بخش‌های بعدی انتقال می‌یابد، به عبارت دیگر باس بار ابزار جمع آوری، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی است که سابقه استفاده از آن به سابقه پیدایش نیروگاه بر می‌گردد و از همان بدو ظهور تقریباً شکل امروزی خود را حفظ کرده و تنها در فن آوری تولید و جنس آن تغییرات و پیشرفت هایی حا...
بیشتر