بازیافت لامپهای کم مصرف و خطرات جیوه ناشی از آن

بازیافت لامپهای کم مصرف و خطرات جیوه ناشی از آن
بازیافت لامپهای کم مصرف در طی چند سال گذشته و به دنبال چند سال تبلیعات گسترده و تخصیص یارانه های کلان به استفاده از لامپهای کم مصرف، تعداد لامپهای کم مصرف در کشور به شدت افزایش یافت؛ بگونه ای که در کلانشهری چون تهران ، تعداد لامپهای منصوبه حدود پنجاه میلیون شعله تخمین زده می شود. استفاده از لامپهای کم مصرف هر چند از دیدگاه بازدهی نوری و کاهش توان و انرژی الکتریکی مصرفی یک فرصت محسوب می شود ولی نیازمند زیر ساخت پیشرفته ای جهت جمع آوری و بازیافت لامپهای سوخته یا شکسته می باشد که بدون توجه به آن ...
بیشتر