بازار توان راکتیو

الکتریسیته
بازار توان راکتیو برای حفظ پایداری شبکه‌های قدرت و انتقال توان مطمئن، افزون بر تأمین توان اکتیو نیاز به تأمین توان راکتیو نیز می‌باشد که برای بهبود ایمنی سیستم بایستی توسط بهره‌بردار سیستم قدرت بصورت بهینه تأمین گردد. یکی از اهداف بازار توان راکتیو تثبیت ولتاژ در شبکه است. بازار توان راکتیو ایران از ابتدای تیرماه ۱۳۸۶ فعال شده است.
بیشتر