دامی لود( Dummy load) چیست؟

دامی لود
دامی لود دامی لود dummy load دستگاهی است که برای شبیه سازی بار الکتریکی، معمولا برای اهداف تست استفاده می‌شود. دامی لود در رادیو به خروجی فرستنده رادیویی متصل می‌شود و یک آنتن الکتریکی را شبیه سازی می‌کند تا فرستنده را بدون تابش امواج رادیویی تنظیم و آزمایش کند. دامی لود در سیستم‌های صوتی به خروجی تقویت کننده متصل می‌شود تا از لحاظ الکتریکی مانند یک بلندگو باشد و تقویت کننده بدون تولید صدا مورد آزمایش قرار بگیرد. بانک بار Load banks به منابع برق متصل می‌شوند تا شبیه سازی بار الکتریکی مور...
بیشتر