اندازه گیری مقاومت زمین

اندازه گیری مقاومت زمین
اندازه گیری مقاومت زمین”با همبندی” و “بدون همبندی” چیست؟ اندازه گیری مقاومت زمین یه شرح زیر است: ۱- ” با وجود اتصال به همبندی” اندازه گیری مقاومت زمین معنایی ندارد و روش غلطی است؛ بنابراین ما یک مقاومت زمین دراندازه گیری داریم که همبندی و حتی ارت داخلی ساختمان باید، حین اندازه گیری از آن جدا باشد و چیزی که در این شرایط یعنی با اتصال همبندی قرائت می‌شود یک اندازه گیری غلط است که با وجود کم یا زیاد بودن که خیلی اوقات حتی کمتر دو دهم اهم می‌شود اندازه گیری درستی نیست. اگر این عدد، عدد درستی ...
بیشتر