مزایای سیستم‌های هیدرولیک چیست ؟

سیستم‌های هیدرولیک
سیستم‌های هیدرولیک سیستم‌های هیدرولیک دارای مزایایی هستند که عبارت اند از: ۱- قدرت زیاد ۲-چون امروز تمامی قطعات استاندارد هستند المان‌ها یا عناصر سیستم هیدرولیک بسیار راحت نصب و یا درتعمیرا ت. تعویض می‌گردند. ۳-استارت راحت وسریع سیستم هیدرولیک حتی زمانی که زیر بار قرار دارد. ۴-قابلیت تبدل حرکت دورانی به حرکت خطی وبالعکس. ۵-قابلیت سریع معکوس کردن جهت حرکت حتی زیر بار. ۶- تولید نیروی زیاد توسط پمپ‌های کوچک از لحاظ وزن و حجم. برای مثال در مقایسه یک پمپ روغنی با یک الکتروموتور که نیروی ...
بیشتر