آشنایی با سیستم تولید همزمان برق و حرارت

آشنایی با سیستم تولید همزمان برق و حرارت
آشنایی با سیستم تولید همزمان برق و حرارت معمولاً برق مورد نیاز واحد های صنعتی، ساختمان های تجاری و ساختمان های مسکونی از نیروگاه های عمده کشور تأمین می شود. درحالیکه نیاز حرارتی تمام آنها در همان محل تولید می گردد. اما روش دیگری که از دیرباز وجود داشته و امروز توجه بیشتری را معطوف خود کرده است. عبارت است: از تولید مشترک و هم زمان برق یا توان محوری و حرارت مفید توسط یک سیستم. به این ترتیب علاوه بر تولید توان الکتریکی یا مکانیکی توسط دستگاه، امکان به دست آوردن حرارتی اتلافی مولد یا موتور به صو...
بیشتر