بررسی منابع توليد پراکنده در شبکه ها توزیع

کاربرد منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع

استفاده از منابع توليد پراکنده در شبکه هاي توزيع بعنوان يکي از روش هاي اساسي توليد انرژي در چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته است. وجود منابع توليد پراکنده سبب شده که در بهره برداري از شبکه هاي توزيع مسائلي همچون حفاظت و کيفيت توان بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

در اين مقاله ابتدا توليد پراکنده در شبکه هاي توزيع از منظر بهره برداري و کيفيت توان بررسي گرديده و مشکلاتي که در اين زمينه با نفوذ منابع توليد پراکنده در شبکه ايجاد مي شود بيان گشته و راه حل هايي نيز براي مشکلات ايجاد شده ارائه گرديده است و در نهايت بر روي يک شبکه نمونه شبيه سازي ها با استفاده از نرم افزار EMTDC صورت پذيرفته و نتايج آن ارائه شده است.


بیشتر مطالعه کنید : دلایل رویکرد تکنولوژی تولید پراکنده را بشناسید !


نتایج پژوهش 

در اين پژوهش نتايج زير حاصل گرديده است:

در اين مقاله مشکلات بهره­برداري از مولدهاي توليد پراکنده مورد بررسي قرارگرفته و سپس پيشنهاداتي جهت رفع مشکلات ارائه شده است و در نهايت کيفيت برق در حضور مولد مورد بررسي قرار گرفت.

مولدهاي توليد پراکنده علاوه بر مزيت داراي معايبي هستند که مي­تواند سبب ايجاد مشکل براي بهره­بردار گردد. قبل از نصب مولدها نياز است مطالعات عميقي درخصوص نصب مولد صورت پذيرد و لازم مي­باشد تغييراتي در شبکه انجام پذيرد.

همانطور که در بخش­هاي قبل شرح داده شد يکي از مهمترين مسائل در بهره­برداري، ايجاد ايمني بهره­برداران مي­باشد. مولدهاي توليد پراکنده مي­توانند کيفيت برق را تحت تاثير قرار دهند. بنابراين جهت بهره­برداري از مولدها نياز است استانداردهاي لازم پياده­ سازي شوند.


سئو سایت شرکت مهندسی کلینیک 24